Pondelok, 8. február 2016
ÚIPŠ, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 tel. +421-2-692 95 111

MVP pre ZŠ: Najčastejšie otázky a odpovede

| Verzia pre tlač |

Ktoré školy budú zapojené do projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách?
Do Národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (ďalej MVP na ZŠ) budú zapojené všetky základné školy v Slovenskej republike, ktoré sú MŠ SR zaradené do siete škôl v zmysle klasického výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách.
Bližšie informácie o projektoch nájdete na webovej stránke ÚIPŠ: www.uips.sk v časti Národné projekty, ako aj na nasledovných odkazoch:
 
Akú šancu má škola, že bude vybratá do projektov?
Národné projekty MVP na ZŠ boli MŠ SR vypracované tak, že každá ZŠ, ktorá prihlási aspoň jedného učiteľa na vzdelávanie, bude do projektov zaradená.
 
Môžu sa do projektov prihlásiť učitelia špeciálnych základných škôl?
Projekty sú koncipované pre všetky druhy škôl, zaradených do systému základných v SR, bez výnimky, preto do projektov budú zaradení aj učitelia špeciálnych škôl, ktorí vyučujú špecifikované predmety uvedené v projektoch.
 
Sme Základná umelecká škola, môže sa aj naša škola zapojiť do projektov?
Nie, ZUŠ sa nemôžu prihlásiť do týchto Národnýchh projektov.
 
Čo získa zapojená škola do projektu?
V rámci zapojenia sa do projektu nevznikajú škole žiadne administratívne úkony, naopak, každá škola má možnosť získať IKT (podľa stanoveného kľúča- notebook, PC, dataprojektor) a príspevky pre frekventantov (refundáciu mzdy suplovaného učiteľa). Učiteľ, absolvent akreditovaného vzdelávania, bude veľkým prínosom pre školu, žiakov, ako aj pre kolegov, ktorým môže odovzdávať nadobudnuté vedomosti. Po úspešnom ukončení vzdelávania účastník dostane zodpoveda­júci certifikát o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania učiteľov. Zvýšenie kvalifikovanosti a  IKT zručností učiteľov prispeje k podpore konkurencieschopnosti a ich uplatneniu, resp. zvýšeniu uplatniteľnosti na európskom trhu práce.
 
Týka sa dodanie techniky aj škôl v Bratislavskom kraji?
Áno, dodanie techniky sa týka škôl vo všetkých regiónoch.
 
Ktorí učitelia sa môžu do projektov prihlásiť?                                                                                  
Do projektov MVP na ZŠ sa môžu prihlásiť učitelia vyučujúci v ZŠ aspoň jeden z 10-tich vybratých predmetov: slovenský jazyk, dejepis, prírodopis, zemepis, matematika, fyzika, chémia, hudobná výchova, výtvarná výchova a predmety 1. stupňa.
 
Koľko učiteľov môžeme prihlásiť a ako bude prebiehať výber učiteľov?
Vyčerpávajúcu odpoveď nájdete v  odvysielanej relácii na TA3:   http://www.ta3.com/sk/relacie/50_euroskolstvo-a-vyskum/6711_euroskolstvo-a-vyskum-zo-14-aprila
Do projektov môžete prihlásiť na každý jeden z 10-tich  vybraných predmetov pre ZŠ jedného učiteľa. Expertná skupina následne vyberie zo všetkých Vami prihlásených učiteľov, počet učiteľov podľa stanového kľúča pre danú školu, ktorí budú najviac vyhovovať výberovým podmienkam a kritériám.
 
Sme základná škola, s počtom žiakov 827. Bolo by možné, aby sa vzdelávania zúčastnilo viac ako 3 učitelia, nakoľko záujem je u nás veľký. 
Kľúč, podľa ktorého sa vyberajú učitelia je naozaj striktne daný: Počet učiteľov, ktorí budú účastníkmi vzdelávacích aktivít z jednotlivých škôl bude stanovený podľa počtu žiakov na škole nasledovne:
·         do 100 žiakov - 1 učiteľ,
·         od 101 – 249 žiakov - 2 učitelia,
·         nad 250 žiakov - 3 učitelia.
Na základe tohto kľúča bol pripravený aj rozpočet projektov, preto nie je možné na projekty prijať viacej učiteľov, ako bolo určené podľa tohto kľúča.
 
Môže sa aj riaditeľ školy zapojiť do vzdelávania?
V prípade, že riaditeľ v škole vyučuje niektorý z vybraných 10-tich predmetov, samozrejme sa môže prihlásiť aj on do projektu s tým, že súhlas bude dávať štatutárny zástupca zriaďovateľa.
 
Môžem sa zúčastniť NP MVP na ZŠ aj keď nie som učiteľ prvého stupňa, ale „len“ Bc. vychovávateľ, špeciálny pedagóg s absolvovanými 3 skúškami na VŠ - Pedagogickej fakulte?
Podľa zadania projektov, do projektov môžu byť zaradení len učitelia ZŠ, ktorí vyučujú v súčasnosti   jeden zo špecifikovaných 10-tich predmetov. Je nám ľúto, ale podľa informácie, ktorú ste nám uviedli, túto požiadavku nespĺňate. Nemáme právo meniť zadanie projektov.
 
Môžeme do projektu prihlásiť aj učiteľa, ktorý vyučuje Občiansku náuku alebo Občiansku výchovu?
Nie, predmet OV alebo ON nebol vybratý medzi predmety, pre ktoré sa budú vytvárať metodické učebnice. Z kapacitných dôvodov projektov mohlo byť vybraných len 10 predmetov: slovenský jazyk, dejepis, prírodopis, zemepis, matematika, fyzika, chémia, hudobná výchova, výtvarná výchova a predmety 1. stupňa.
  
Môžu sa projektov zúčastniť učitelia s aprobáciou AJ a literatúra?
Vyčerpávajúcu odpoveď nájdete v  odvysielanej relácii na TA3:
http://www.ta3.com/sk/relacie/50_euroskolstvo-a-vyskum/6711_euroskolstvo-a-vyskum-zo-14-aprila
Do projektov môžete prihlásiť na každý jeden z 10 vybraných  predmetov pre ZŠ  jedného učiteľa.  Expertná skupina následne vyberie zo všetkých  prihlásených učiteľov,  počet učiteľov podľa stanového kľúča pre danú školu,  ktorý bude najviac vyhovovať výberovým podmienkam a kritériám. V prípade, že učiteľ vyučuje AJ a literatúra (anglická), tak sa nemôže do týchto projektov prihlásiť.     

Ani v tom prípade, ak vyučuje anglický jazyk aj na prvom stupni a za prvý stupeň nie je nikto iný z kolektívu prihlásený?                                                                                                        
V rámci projektov budú realizované len kurzy pre 10 vybraných predmetov a AJ nie je v uvedenom zozname, teda takýto kurz, ktorý by vyhovoval Vašej aprobácii ani nebude v rámci týchto projektov organizovaný.
Plánuje sa v projektoch s rozšírením ponuky vyšpecifikovaných predmetov?                                                    
Nie, v projektoch MVP na ZŠ budú realizované kurzy pre 10 vybratých predmetov uvedených v projektoch.
Aký bude prínos pre učiteľa?
Okrem pridelenej techniky každý absolvent školenia získa :
·         hodnotný balíček školiaceho materiálu a odbornej literatúry,
·         nové zručnosti a kompetencie práce s novými technológiami do vzdelávania (internet, videokonferencie, Blogy, ICQ, IPTV ....,
·         zručnosti v práci s digitálnym obsahom,
·         kompetencie pre zavádzanie nových projektových a konštruktivistických metód do vyučovania na ZŠ s podporou IKT,
·         po úspešnom ukončení vzdelávania účastník dostane certifikát o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania učiteľov.
 
Kedy bude prebiehať vzdelávanie? Bude počas pracovných dní, alebo aj počas víkendov?
V tejto fáze Národných projektov MVP na ZŠ ešte nie je spracovaný harmonogram školení.  Vzdelávanie bude prebiehať počas pracovných dní. Školám bude refundovaná mzda učiteľov za dni, kedy sa zúčastnia vzdelávania. Odporúčame priebežne sledovať našu stránku www.uips.sk – Národné projekty, kde budú pravidelne zverejňované aktuálne informácie k projektom.
 
Čo tvorí obsah vzdelávania a aká je časová náročnosť projektov pre učiteľov?                           
Po obsahovej stránke bude vzdelávanie pozostávať z  3 modulov (vzdelávanie bude organizované formou kurzov na báze uvedených modulov) v celkovom rozsahu 100, resp. 106 vyučovacích hodín.
 Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa.
·         18 vyučovacích hodín pre mierne pokročilých (12 hodín prezenčná výučba, 6 hodín dištančná) a 
·         12 vyučovacích hodín pre pokročilých (6 hodín prezenčná výučba a 6 hodín dištančná forma).
Cieľom modulu bude vytvorenie rovnakej „štartovacej pozície“ v oblasti všeobecnej digitálnej gramotnosti pre zúčastnených učiteľov, teda: získanie či ďalší rozvoj digitálnej gra­motnosti, ktorej súčasťou môže byť okrem štandardu ECDL napr. aj rozvoj kompetencií učiteľa pre celoživotné vzdelávanie, spoznanie otázok bezpečnosti a rizík pre žiakov učiacich sa vo virtuálnom priestore a pod. Modul 1 absolvujú všetci vybraní učitelia v prvom roku realizácie projektov (2009). V rámci školenia prvého modulu sa učitelia oboznámia s dodanou technikou – notebook, PC a projektor (technika do škôl v BK bude dodaná v rokoch 2009 a 2010) a následne ju budú využívať po celú dobu projektov pri napĺňaní úloh projektov, zameraných na modernizáciu vzdelávania.
  Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa.
·         24 vyučovacích hodín (z toho 18 hodín prezenčne a 6 hodín dištančne).
Cieľom modulu bude oboznámenie účastníkov s modernou (IKT) didaktickou technikou, jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učiteľ sa okrem iného oboznámi s  didaktikou práce s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami, zvukom, foto­gra­fiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didak­tikou riadenia digitálnych zaria­dení, spozná nové formy organizovania vzdelávacieho procesu na báze využívania interaktívnych tabúľ, vrátane alternatívnych vzdelávacích systémov a technológií (využívanie videokonferencií, IPTV riešení, blogov, nástrojov pre kolaboratívnu prácu a pod.).
 Modul 3: Využitie IKT v danom predmete.
·         64 vyučovacích hodín, (z toho 30 hodín prezenčne 24 hodín dištančne a 10 hodín záverečná práca).
Cieľom je vytvorenie tak vlastného kontextu modernizácie vzdelávania vo vybraných predmetoch (vytvoriť vlastné didaktické modely aplikácií IKT do vyučovania v uvedených predmetoch), ako aj zoznámiť sa s príkladmi modelov aplikácií digitálneho obsahu s podporou IKT do vyučovania na ZŠ. Kurz tento modul bude ukončený formou 2-dňového záverečného prezenčného stretnutia, súčasťou ktorého bude prezentácia a obhajoba záverečných prác frekventantov a celková evaluácia študijných výsledkov.
Modul 1: sa uskutoční pre všetkých zapojených učiteľov do konca roka 2009.
Modul 2 a 3: vzhľadom na veľký počet zapojených učiteľov/frekventantov vzdelávania sa uskutoční priebežne v rokoch 2010-2013.
 Projekty budú realizované na regionálnej úrovni vo vybraných školiacich centrách (výber centier ešte nebol realizovaný), ktoré majú zabezpečiť rýchly a kvalitný proces vzdelávania na blízko prístupnom mieste pre každého učiteľa formou 10-tich jednodňových stretnutí po 6 h s odstupom max. 2 týždňov a jednej konzultácie k záverečnej práci.
Každý kurz bude mať k dispozícii aj zodpovedajúcu e-learningovú podporu (na báze využívania projektového LMS).
Účastníci vzdelávania budú rozdelení do minimálne 8 - členných skupín. Predpokladaná štruktúra vzdelávacieho programu (bude spresnená - aktualizovaná v priebehu prípravnej etapy projektov):
-         prezenčná forma – 60 h, resp. 54 h
-         dištančná forma – 36 h (s podporou LMS),
-         záverečná práca - 10 h.

Ako budú v projektoch riešené finančné náhrady pre frekventantov kurzov?                      
V projektoch sú vyčlenené finančné prostriedky pre učiteľov/frekventantov vzdelávania na nasledovné:
·         stravné,
·         cestovné,
·         refundácia mzdy pre účastníkov vzdelávania v rámci aktivity.
 
Jednou z podmienok absolvovania týchto projektov je záruka zo strany účastníka projektov, že zostane určité obdobie v škole, v ktorej momentálne pracuje. Ako bude riešená situácia, ak sa učiteľ v priebehu projektov presťahuje do iného mesta?                                                                  
Tento problém bude riešený v rámci zmluvy s frekventantom. Notebook zostáva majetkom školy. Prechodom na inú školu stráca učiteľ možnosť pokračovať v procese vzdelávania v rámci projektu. V projekte ďalej na uvoľnenom mieste pokračuje náhradník z danej školy. Náhradník môže nastúpiť najneskôr na začiatok tretieho modulu.
 
Čo sa stane, ak frekventant neukončí projekt z nejakého dôvodu (napr. zdravotného....)? Bude nejaký postih? 
V prípade závažných dôvodov postih nebude. V ostatných prípadoch frekventant bude musieť uhradiť náklady spojené s jeho účasťou na kurze.
 
Dá sa v priebehu konania projektov urobiť náhrada iným frekventantom?                               
Tento problém bude riešený v rámci zmluvy s frekventantom. Notebook zostáva majetkom školy. Prechodom na inú školu stráca učiteľ možnosť pokračovať v procese vzdelávania v rámci projektu. V projekte ďalej na uvoľnenom mieste pokračuje náhradník z danej školy. Náhradník môže nastúpiť najneskôr na začiatok tretieho modulu. Predpokladá sa vytvorenie databázy náhradníkov (učiteľov) z každej školy.
 
Kde budú vzdelávacie centrá?
Vzdelávacie centrá budú vyberané tak, aby umožňovali svojou lokalizáciou, čo najjednoduchšiu dopravu učiteľov v rámci špecifikovaných mikroregiónov.
Projekty budú realizované na regionálnej úrovni vo vybraných školiacich centrách (výber centier ešte nebol realizovaný), ktoré majú zabezpečiť rýchly a kvalitný proces vzdelávania na blízko prístupnom mieste pre každého učiteľa.
 
Môže sa v našej škole vytvoriť školiace centrum v rámci projektov MVP na ZŠ?
Pri výbere školiacich centier pre účely projektov budeme Váš záujem a skúsenosti brať do úvahy. Upozorňujeme však, že výber školiacich centier bude realizovať projektový tím nielen na základe splnenia požiadaviek na vybavenosť školy IKT a jej pripravenosť pre zapojenie sa do projektov, ale aj na základe požiadaviek pokrytia odpovedajúce mikroregióny tak, aby dochádzka učiteľov na školenie bola čo najefektívnejšia. O ďalšom postupe pri výbere škôl medzi školiace strediská projektov Vás budeme informovať.
 
Môžeme sa prihlásiť do projektov MVP na ZŠ, v prípade ak sme podali dopytový projekt, ale ešte nevieme výsledok? Momentálne nevieme, či budeme schopní personálne všetko zvládať.
Čakáte na výsledky DOPYTOVÝCH projektov cez MŠ SR. V prípade, že učiteľov prihlásite do NP MVP na ZŠ, tak škole, v rámci zapojenia sa do projektov nevznikajú žiadne administratívne úkony, naopak, škola má možnosť získať okrem IKT (podľa stanoveného kľúča - notebook, PC, dataprojektor) príspevky pre frekventantov (refundáciu mzdy suplovaného učiteľa). NP MVP na ZŠ sú určené pre všetky ZŠ. Učiteľ, absolvent akreditovaného vzdelávania, bude veľkým prínosom pre Vašu školu, ako pre žiakov, tak i pre kolegov, ktorým môže odovzdávať nadobudnuté vedomosti. Po úspešnom ukončení vzdelávania účastník dostane zodpove­da­júci certifikát o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania učiteľov. 
 
Sme málotriedna škola s 2 učiteľmi a obidvaja idú od 1.9.2009 do dôchodku. Nevieme kto nastúpi ako noví učitelia. Ako máme postupovať, keďže chceme, aby sa škola zapojila do NP MVP ZŠ? Budú finančné sankcie v prípade, že sa škola nezapojí do projektov?
Chceme z každej školy zapojiť do projektov aspoň jedného učiteľa. Odporúčame, aby sa jeden z Vás prihlásil. V sprievodnom liste k prihláške uveďte, že od 1. septembra nastane zmena učiteľa a následne urobíme zmenu.
Sankcie za nezapojenie nebudú, ale škola nezíska PC.
 
Sme plno organizovaná škola so 400 žiakmi. Môžu sa 3 učitelia prvého stupňa prihlásiť na predmet 1.-4. ročník, alebo to je nejakým spôsobom limitované aprobáciami učiteľov?
Odporúčame, aby sa zo školy prihlásili viacerí učitelia. Pri výbere učiteľov budeme zohľadňovať aj predpokladané limity pre jednotlivé predmety (limity zohľadňujú postavenie – počet hodín daného predmetu vo vzdelávacích programoch).   .
 
Sme škola s menej ako 250 žiakmi a tak by sme mohli prihlásiť do NP MVP ZŠ dvoch učiteľov. Kde a do kedy máme nahlásiť 2 náhradníkov?
Všetci záujemcovia sa majú prihlásiť do 2.7.2009. Prihláste 4 učiteľov, s tým, že na zasielané prihlášky uvediete kto je uchádzač a kto náhradník.
 
Sme málotriedna škola s 2 učiteľkami. Jedna je zapojená do NP cudzie jazyky a druhá ide 30.6.2009 do dôchodku. Nová pani učiteľka bude mať podpísanú pracovnú zmluvu so školou až od 1.9.2009 (skôr sa nedá), a chce sa zapojiť do vzdelávania v MVP ZŠ. Ako máme postupovať?
Učiteľka, ktorá je prihlásená do NP cudzie jazyky, nech sa prihlási aj do NP MVP ZŠ, s tým, že na zasielanú prihlášku uvedie, že od 1.9.2009 nastane zmena účastníka. Túto zmenu je potrebné oficiálne oznámiť.
 
Môže sa do projektov zapojiť učiteľka, ktorá už 4. rok vyučuje v ZŠ jeden zo špecifikovaných predmetov v projekte, ale VŠ štúdium 2. stupňa ukončí v septembri – októbri 2009?
Môže. Vo Formulári na prihlasovanie učiteľa sme upravili podmienku ukončenia VŠ štúdia 2. stupňa s tým, že toto štúdium musí byť ukončené do konca kalendárneho roka 2009.
 
Môžeme do NP MVP ZŠ prihlásiť špeciálneho školského pedagóga?
Ak špeciálny školský pedagóg učí niektorý z predmetov v projektoch, môže sa prihlásiť.
 
Môže sa do projektu prihlásiť pani učiteľka, ktorá je momentálne na materskej dovolenke a nemá problém v rámci MD sa zúčastňovať sa školení? Spĺňa podmienku, že je v pracovnom pomere so školou a nie je zapojená do iného národného projektu.
Môže sa zapojiť, ak s tým súhlasí riaditeľ školy a do konca roka 2009 ukončí MD.
 
Môžeme do projektu prihlásiť pani vychovávateľku, ktorá má ukončený 1.stupeň vysokoškolského štúdia - Bc. a vyučuje predmety na 1.stupni ZŠ – výtvarnú výchovu telesnú výchovu a bude učiť aj  informatickú výchovu? Ostatní učitelia sú zapojení v  NP - ŠPÚ. 
Do projektov sa môžu prihlásiť iba kvalifikovaní učitelia. V prípade, ak vychovávateľka ukončí VŠ štúdium 2. stupňa do konca kalendárneho roka 2009, tak sa môže prihlásiť.
 
Môžeme do projektov MVP ZŠ prihlásiť vychovávateľku ŠKD (školský klub detí), ktorá aj učí prírodovedu a Pv- práca s PC na 1. stupni ZŠ? Vychovávateľka má ukončenú VŠ
2. stupňa odbor Andragogika. V škole má veľmi dobré výsledky v práci, preto by sme mali záujem ju prihlásiť do vášho projektu.
Do projektov sa môžu prihlásiť iba kvalifikovaní učitelia pre daný stupeň, resp. predmet.
 
Sme zapojení v projekte Premena tradičnej školy na modernú / počítače pre každého žiaka - projekt je realizovaný prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy/, ktorý už beží a prakticky sa začne podľa toho vyučovať v septembri. Môžeme sa prihlásiť aj do NP MVP ZŠ?
Áno môžete, zapojenie do uvedeného projektu nemá väzbu na zapojenie do národného projektu.
 
Chceme sa stať školiacimi centrami.
Výber vzdelávacích centier sa bude realizovať podľa stanovených kritérií v opise projektov. Váš záujem oznámte Projektovej kancelárii mailom.
 
Sme škola, ktorá je prijímateľom NFP z ESF v dopytovom projekte (na školu bola dodaná technika). Môžu sa zapojiť do projektov MVP na ZŠ aj tí učitelia, ktorí sú v dopytovom projekte zapojení ako odborní pracovníci - tvorcovia vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok, alebo len tí, ktorí v tom projekte nevykonávajú žiadne aktivity? Ich zapojenie a vzdelávanie v projektoch MVP na ZŠ by sme uvítali ako kvalitatívny prínos pri tvorbe vzdelávacích materiálov.
Áno môžu sa zapojiť. Zapojenie do uvedeného projektu nemá väzbu na zapojenie do národného projektu.
 
Sme škola, ktorá je spojená z pôvodne piatich samostatných škôl do jednej. Momentálne výchovno-vzdelávací proces prebieha na troch pracoviskách. V škole pracuje 138 pedagogických pracovníkov a študuje v nej 1386 žiakov. Vzhľadom na uvedený počet žiakov i zamestnancov by sme Vás veľmi pekne prosili, keby bolo možné prehodnotiť počet zapojených učiteľov v projektoch smerom nahor.
Vaša škola je jeden právny subjekt. Celkový počet zapojených učiteľov sa viaže k počtu žiakov. Pripúšťame, že v prípade nenaplnenia kapacít môžu byť z niektorých škôl zapojení viacerí učitelia nad stanovený počet.

Môže sa prihlásiť učiteľka, ktorá nepracuje u nás na plný úväzok?
Učiteľka sa môže prihlásiť, ak učí niektorý z predmetov v projektoch.
 
Môže sa prihlásiť kvalifikovaná učiteľka, ktorá má úväzok v rozsahu 25% ako učiteľka a 75% ako vychovávateľka?
Môže sa prihlásiť, ak učí niektorý z predmetov v projektoch.
 
Naša škola je veľmi špecifická (deti s autizmom), pracujeme s osobitnou metodikou, každé dieťa má individuálny vzdelávací program z dôvodu rôznych pridružených zdravotných postihov, predmety sú len veľmi rámcové. Môžeme sa zapojiť do projektov?
Môžete sa zapojiť do projektov na predmety uvedené v projektoch.
 
Môžem si poslať prihlášku do dvoch národných projektov ak neviem dopredu predpokladať, do ktorého z nich ma vyberú? Čo v prípade ak ma úspešne vyberú do oboch projektov?
Áno, môžete. Môžete sa prihlásiť aj do viacerých národných projektov, ale podmienkou je, že nesmie prísť k prekrývaniu výdavkov  (poskytnutie techniky). Ďalším problémom zapojenia sa naraz do dvoch NP je, že v oboch by ste museli absolvovať aktivity na 100%, čo nebude fyzicky možné  ak bude vzdelávanie na oboch  prebiehať v rovnakom termíne.
MŠ SR, ako riadiaci orgán, sa obrátilo s týmto problémom aj na Európsku komisiu. Stanovisko Európskej komisie je podobné ako sme uviedli vyššie, čo znamená, že notebook, ktorý učiteľ dostane z jedného projektu, môže používať aj na prácu na inom projekte a nepôjde o prekrývanie výdavkov. Učiteľ ale nesmie dostať notebook z viacerých projektov.
 
V prípade, že sa učiteľ prihlási a bude aj vybratý do dvoch národných projektov, (alebo NP + dopytový projekt v rámci NFP z ESF) môže sa zúčastniť v obidvoch projektoch ak to časovo stihne? Ako to bude riešené s prideľovaním techniky? Vzdelávanie v projektoch MVP ZŠ je viazané na dodávku techniky v projekte. Môžeme dostať techniku z obidvoch projektov? Je jednoznačné stanovisko v projektoch MVP ZŠ, tak ako je uvedené na webovej stránke, že učiteľ môže byť frekventantom len v jednom národnom projekte?
Môžete sa prihlásiť aj do viacerých národných projektov, ale podmienkou je, že nesmie prísť k prekrývaniu výdavkov  (poskytnutie techniky), to znamená, že notebook dostane každý vybratý učiteľ len z jedného projektu a môže ho využívať na viacerých projektoch. Ďalším problémom zapojenia sa naraz do dvoch NP je, že v oboch by ste museli absolvovať aktivity na 100%, čo nebude fyzicky možné  ak bude vzdelávanie na oboch  prebiehať v rovnakom termíne.

 

Posledná úprava ( Utorok, 30. jún 2009 )