Utorok, 9. február 2016
ÚIPŠ, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 tel. +421-2-692 95 111

Centrum vedecko-technických informácií SR

| Verzia pre tlač |

Aktuality:!!! Dôležité upozornenie pre školy !!!

V súvislosti s informáciou, že mnohé školy sú oslovované s ponukou služieb registra za peňažnú úhradu, oznamujeme:


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ani žiadna iná podriadená organizácia rezortu nefakturuje žiadne služby týkajúce sa registra škôl a školských zariadení. Správa registra ŠaŠZ je zadarmo!

Ak Vás vo veci registrovania školy osloví nejaká iná organizácia mimo MŠVVaŠ SR a okresného úradu - odbor školstva, ignorujte jej ponuku na registráciu! Nepodpisujte v tejto súvislosti žiadne zmluvy a nereagujte ani na telefonické ponuky ohľadom registrácie Vašej školy. V opačnom prípade vám budú fakturované služby, ktoré sú pre školy zbytočné.

 


 

Veľká súťaž pre učiteľov s Planétou vedomostí pozná druhého víťaza
 
Druhým víťazom súťaže pre učiteľov využívajúcich digitálne učivo Planéta vedomostí sa stal učiteľ zo Základnej školy s MŠ v obci Zubrohlava Vladimír Kázik. Za aktívnu prácu s portálom planetavedomosti.iedu.sk a tvorbu vlastných on-line vzdelávacích materiálov s nástrojom tuul.sk vyhral letecký zájazd do Istanbulu na tri dni pre dve osoby.
Veľká súťaž pre učiteľov pokračuje aj vo februári a tentoraz bude môcť najaktívnejší z nich vyhrať víkendový pobyt v Paríži. Do žrebovania o výhru postupuje vždy 50 pedagógov s najväčším počtom vytvorených úloh a TUULov za predchádzajúci mesiac. Meno náhodne vyžrebovaného učiteľa či učiteľky bude zverejnené vždy k 5. dňu nasledujúceho mesiaca.
Pre zapojenie sa do súťaže je treba splniť jasne stanovené podmienky. Ide o získanie prístupu na portál planetavedomosti.iedu.sk. Účasť na odbornom metodickom školení k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí alebo didaktickej dielne ako nadstavbe týchto školení. Aktivita a tvorba úloh pre žiakov s týmto obsahom. Tvorba a zdieľanie vlastných on-line vzdelávacích materiálom s nástrojom tuul.sk.
Organizačne aj finančne súťaž zastrešujú dodávatelia portálu Planéta vedomostí. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na stránke www.planetavedomosti.iedu.sk, ako aj na stránke projektu na Facebook-u.
Prvou víťazkou súťaže pre učiteľov využívajúcich digitálne učivo Planéta vedomostí bola učiteľka zo Základnej školy R. Dilonga v Trstenej Mgr. Eva Kuníková. Za svoje aktivity vyhrala letecký zájazd do Barcelony na tri dni pre dve osoby.


 

DIGIPEDIA - VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV

 
Všetkým pedagógom registrovaným na portáli planetavedomosti.iedu.sk s radosťou oznamujeme, že 1. decembra 2013 sme oficiálne spustili „VEĽKÚ SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV“. Všetci pedagógovia môžu vďaka svojej vlastnej aktivite hrať o letecké zájazdy do Európy, letnú dovolenku v Chorvátsku a letecké zájazdy do New Yorku.
 
Súťaž je určená pre všetkých pedagógov Slovenska, ktorí splnia nasledovné podmienky:
 
· majú zriadený prístup na portáli planetavedomosti.iedu.sk,
· zúčastnia sa odborného metodického školenia alebo didaktickej dielne,
· budú aktívne používať portál planetavedomosti.iedu.sk na vyučovaní formou vytvárania úloh pre žiakov (každá úloha musí obsahovať aspoň 3 vzdelávacie materiály z obsahu Planéta vedomostí a musí byť vyriešená aspoň 10 žiakmi),
· budú vytvárať vlastné on-line vzdelávacie materiály na nástroji TUUL (každý TUUL musí byť štruktúrovaný a musí obsahovať aspoň 1 vzdelávací materiál z obsahu Planéta vedomostí).

Šancu vyhrať má každý pedagóg. Stačí, ak splní podmienky súťaže a automaticky postúpi do vyhodnotenia.
 
12x letecký zájazd do metropol Európy
Vyhodnotenie bude prebiehať každý mesiac. Do žrebovania bude zaradených vždy 50 pedagógov s najväčším počtom vytvorených úloh a TUULov za daný mesiac, z ktorých náhodným žrebovaním bude vybraný jeden výherca. Výhrou je letecký zájazd do jednej z metropol Európy.
 
5x letecký zájazd do New Yorku
Všetky TUULy vytvorené jedným pedagógom za obdobie od začiatku súťaže do 31.8.2014 sa zrátajú. Do vyhodnotenia postúpi 50 pedagógov s najväčším počtom TUULov, z ktorých odborná porota vyberie 5 výhercov. Výhercovia získajú letecký zájazd do samotného srdca Ameriky - New Yorku.
 
1x letná dovolenka v Chorvátsku
Pedagóg, ktorý za obdobie od začiatku súťaže do 15.6.2014 vytvorí najviac úloh a TUULov vyhrá letnú dovolenku pri Jadranskom mori v Chorvátsku.
 
Všetky informácie o súťaži nájdete na portáli planetavedomosti.iedu.sk, alebo na Facebooku.
 
Pre zriadenie prístupu na portál Planéta vedomostí kontaktujte Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva na telefónnom čísle 0800 138 033, prípadne e-mailom na Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Prvé výsledky mapovania spolupráce VŠ a podnikov

V rámci Aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách, ktorého cieľom bolo zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „dobrú prax“, resp. „best practice“. Expertná skupina NP, zložená zo zástupcov VŠ a podnikov, schválila kritériá, ktoré by mala kvalitná spolupráca VŠ a podnikov spĺňať a podľa týchto kritérií boli informácie z prieskumu vyhodnotené a zoradené do prvého, zatiaľ pracovného „rankingu spoluprác“ pre mimobratislavské vysoké školy. Zdôrazňujeme, že už samotný výskyt v "rankingu" považujeme za hodnotný, snaha o zoradenie by mala inšpirovať k diskusii o kritériách a ďalšom zlepšovaní metodiky tak, aby sa "ranking" stal motivujúcou, prínosnou a široko akceptovanou informáciou pre podniky i školy.

Prieskum oslovil 25 vysokých škôl, 106 fakúlt a celoškolských pracovísk a 1795 študijných programov. Zber údajov prebehol od 10.9.2013 do 15.11.2013. Spomedzi oslovených fakúlt vysokých škôl vyplnilo údaje v elektronickom dotazníku, prípadne cez následné telefonické interview vyše 70%. Detailné údaje za študijné programy poskytlo 35% spomedzi oslovených.

Prieskum identifikoval spolu 2044 relevantných spoluprác študijného programu s podnikom. Všetky spolupráce so subjektmi/organizáciami, ktoré nemožno považovať v zmysle definovanom v NP za „relevantný podnik“, napríklad zdravotnícke či pedagogické inštitúcie, inštitúcie štátnej a verejnej správy a pod. neboli do zverejnenej verzie „rankingu“ zaradené (bolo identifikovaných ďalších 1755 takýchto partnerstiev).

Viac informácií o výsledkoch prieskumu môžete získať na www.vysokoskolacidopraxe.sk


Tvorivé dielne - Spoznávajme svoje prsty

Levočské Múzeum špeciálneho školstva vás pozýva
na 4. ročník tvorivej dielne, ktorý sa uskutoční v dňoch od 2. decembra do 6. decembra 2013 v priestoroch múzea. Plagát na podujatie si môžete pozrieť tu.

www.msslevoca.sk


Prví študenti už smerujú do praxe

V rámci siete spolupráce vysokých škôl a podnikov ponúkajú oslovené spoločnosti a firmy prax pre študentov v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
, ktorého cieľom je prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti.

„Naším cieľom je poslať študentov do praxe už počas štúdia, aby získali prvé skúsenosti a zručnosti do svojej budúcej práce. Je dôležité, aby sa nadaní ľudia hneď po absolvovaní vysokej školy uplatnili na trhu práce a rozvíjali našu ekonomiku,“ povedal Štefan Chudoba, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Budúcnosť vysokých škôl na Slovensku je najmä v technických a prírodovedných odboroch.“

Odborní garanti národného projektu a zástupcovia jednotlivých vysokých škôl a podnikovej sféry predstavili projekt postupne - na Univerzite Konštantína Filozofa a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, na Technickej univerzite v Košiciach a na Žilinskej univerzite v Žiline v priebehu mesiacov september a október tohto roka. Všetky školy prejavili záujem zapojiť sa do projektu a prví študenti už vypĺňajú prihlášky na prax v podnikovej sfére.

V súčasnosti je už v rámci projektu pripravených vyše 70 ponúk na pobyt študentov v podmienkach praxe vo firmách na území celého Slovenska. Prví študenti pôjdu do praxe ešte v zimnom semestri tohto akademického roku. Ich prvé pobyty v podmienkach praxe budú formou krátkodobých exkurzií a dlhodobých vzdelávacích pobytov v podnikoch a firmách, počas ktorých študenti spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. Praxe a exkurzie budú pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Prvé odborné oblasti na spracovanie sú už zverejňované na stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk, ako aj na jednotlivých webových stránkach spolupracujúcich vysokých škôl. Na realizované praxe bude na vybraných pracoviskách vysokých škôl nadväzovať vytvorenie výučbových školiacich centier v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa im študijné pomôcky.

Cieľom národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu prebiehajú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

 


 Národný projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" - Dočasná uzávierka prijímania scenárov

Vysoký počet prijatých scenárov za ostatné mesiace nás prinútil na obmedzený čas uzavrieť prijímanie nových scenárov. Hneď, ako ich spracujeme, znova otvoríme katalógy a prijímanie scenárov. Prosíme Vás o strpenie. Ďakujeme.

Viac informácií o národnom projete nájdete na www.digitalnevzdelavanie.sk


 

 Viac informácií nájdete na Časopis ACADEMIA

 


 

OECD publikovalo nové vydanie ročenky Education at Glance 2013.

Pracovníci ÚIPŠ sú členmi pracovných skupín v rámci OECD, kde reportujú jednotlivé štatistické údaje slovenského školstva. Tieto údaje sa na úrovni OECD spracovávajú v ročenke s názvom Education at Glance – niečo ako „vzdelávanie na prvý pohľad“. V tejto ročenke sa dá nájsť veľa zaujímavých dát, ktoré hovoria o umiestnení Slovenska a nášho školského systému v porovnaniach s inými krajinami OECD (napríklad porovnanie platu učiteľov, počtu učiteľov na žiaka alebo o hodnote vzdelania v jednotlivých krajinách). Ročenka je k dispozícii v anglickom jazyku na adrese http://www.oecd.org//edu/eag.htm.
 

Ukončenie národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ (MVP na ZŠ) a Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ (MVP na SŠ) sa blíži. Viac sa dočítate tu.Portál Mapa regionálneho školstva je spustený v ostrej prevádzke

Po testovacej prevádzke pokračuje portál mapa regionálneho školstva, ktorý formou digitálnej mapy poskytuje informácie o základných a stredných školách, v ostrej prevádzke.
Portál Mapa regionálneho školstva na adrese
http://mapaskol.iedu.sk slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka portál jednoduchší prístup k informáciám.
Regionálne školstvo predstavuje komplikovaný systém zložený z rôznych typov škôl s rozmanitou organizačnou štruktúrou. Je preto často zložité porovnať si informácie o školách medzi sebou. Historicky informácie o školách zberá Ústav informácií a prognóz školstva, ale pre ich komplexnosť a komplikovanosť nie je vždy jednoduché im porozumieť alebo vztiahnuť na konkrétne školy alebo do konkrétneho regiónu.
V projekte portálu Mapa regionálneho školstva sa preto snažíme odstrániť túto bariéru a informácie podať v čo najjednoduchšej podobe s využitím mapového rozhrania.
Ak si myslíte, že zverejnené informácie a dáta v prípade niektorej školy nie sú korektné, neváhajte nahlásiť chybu kliknutím na odkaz nahlásiť chybu, ktorý sa nachádza na každej z kariet s detailnými informácii o škole. Vaším podnetom sa budeme zaoberať.


 
Na zvýšenie informovanosti bola pre žiakov, potenciálnych uchádzačov o štúdium na strednej škole vytvorená aplikácia AMN, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory.

 

 

 

Posledná úprava ( Štvrtok, 4. september 2014 )